NADA

De thuishaven voor bi-culturele en religieuze Queers! Voel jij je thuis binnen de LHBTI+ gemeenschap, heb jij naast een Nederlandse achtergrond ook nog een band met een andere cultuur (of religie)? Dan is NADA misschien wel precies wat jij zoekt!

Een thuis voor bi-culturele en RELIGIEUZE queers

Voel jij je thuis binnen de LHBTI+ gemeenschap, heb jij naast een Nederlandse achtergrond ook nog een band met een andere cultuur (of religie)? Dan is NADA misschien wel precies wat jij zoekt!

NADA richt zich op jongeren die vanwege hun (familie)cultuurproblemen ervaren met (zelf)acceptatie.

Queer jongeren met een bi-culturele achtergrond geven aan zich in Eindhoven verdwaald te voelen in het landschap van queer initiatieven, organisaties en hulpverlening. Precies om deze reden is NADA ontstaan.

NADA biedt een veilige plek aan voor queer jongeren met een bi- culturele achtergrond. Samen zorgen wij voor een (veilige) ontmoetingsplek, een plek waar je gelijkgestemde kan ontmoeten en waar je kan onderzoeken welke hulp er eventueel nodig en mogelijk is voor jou. Daarnaast kun je ook terecht voor een goed gesprek of een dikke knuffel!

NADA organiseert naast support meetings verschillende activiteiten zoals: leuke variërende workshops, pizza avonden en nog veel meer! En verder worden er binnen Dynamo nog meerdere verschillende queer activiteiten aangeboden.

Ben jij al enthousiast? Mail dan naar een van de onderstaande mailadressen. je kan ons ook bellen of een appje sturen.

Hoe werkt de bijeenkomst?

Er zijn binnen NADA 2 soorten bijeenkomsten. 

De supportmeetings

Hierin bespreken we verschillende thema’s die spelen binnen de groep en maken we tijd voor persoonlijke gesprekken wanneer hier behoefte aan is.

De focus ligt hierbij op het bespreekbaar maken van (soms) lastige onderwerpen en hier samen van leren. Als je een bepaald thema wilt bespreken of behoefte hebt aan meer hulp dan mag je dit aangeven bij het NADA team.   

De fun meetings

Binnen de fun meetings gaan we een leuke activiteit of workshop doen met de groep.  

De focus ligt hierbij op het samen zijn, samen doen en samen plezier hebben. Denk hierbij aan een drag make-up workshop, een flirtworkshop of uitjes zoals het bezoek aan de Efteling of aan de Eindhoven Ballroom Functions. 

(Als je een idee hebt voor een leuke activiteit of workshop dan kan je dit doorgeven aan het NADA team.)

CONTACT

NADA is alleen toegankelijk na een gesprek met een van onze medewerkers. Voor meer informatie, neem contact op met:

Kim Baesjou (maatschappelijk werker)
k.baesjou@lumenswerkt.nl
06-159 575 17

Lowie van Rooij (regisseur Dynamo)
l.v.rooij@dynamo-eindhoven.nl
06-28 48 41 34

English

NADA: Home for bi-cultural and religious Queers! 

Do you feel at home within the LGBTQI+ community, do you have a bond with another culture (or religion) in addition to a Dutch background?  Then NADA might be exactly what you are looking for!

NADA focuses on young people who experience problems with (self) acceptance because of their (family) culture.

Queer young people with a bi-cultural background indicate that they feel lost in Eindhoven in the landscape of queer initiatives, organizations and assistance. It is precisely for this reason that NADA was created.

NADA offers a safe place for queer youth with a bicultural background. Together we provide a (safe) meeting place, a place where you can meet like-minded people and where you can investigate what help you may need and what is possible for you. You can also go for a good conversation or a big hug!

In addition to support meetings, NADA organizes various activities such as: fun varying workshops, pizza evenings and much more! Furthermore, several different queer activities are offered within Dynamo.

Getting excited? Send an email to one of the email addresses below. You can also call us or send a WhatsApp message.

How does the meeting work?

There are 2 types of meetings within NADA.

The support meetings

Here we discuss various themes that play a role within the group and we make time for personal conversations when necessary.

The focus is on discussing (sometimes) difficult topics and learning from them together. If you would like to discuss a specific topic or need more help, please let the NADA team know.

The fun meetings

During the fun meetings we will do a fun activity or workshop with the group.

The focus is on being together, doing things together and having fun together. Think of a drag make-up workshop, a flirt workshop or outings such as a visit to the Efteling or the Eindhoven Ballroom Functions.

(If you have an idea for a fun activity or workshop, you can pass this on to the NADA team.)

Contact

NADA is only accessible after a conversation with one of our employees. For more information, please contact:

Kim Baesjou (social worker)
k.baesjou@lumenswerkt.nl
06-159 575 17

Lowie van Rooij (youth worker Dynamo)
l.v.rooij@dynamo-eindhoven.nl
06-28 48 41 34